Dow Terneuzen in discussie met provincie over correcte werking meet- en registratiesysteem bij fakkelemissies

Dow

Dow Terneuzen beschikt niet over een correct meet- en registratiesysteem om de gevolgen van fakkelemissies in kaart te brengen. Daarom keurde de provincie Zeeland de jaarlijkse milieurapportage PRTR af. Het chemiebedrijf ging in bezwaar, kreeg gelijk, maar de provincie houdt desondanks vast aan het oordeel. “Samen met milieudienst DCMR zijn we in gesprek over hoe we in de toekomst invulling geven aan bepaling en rapportage van fakkelemissies tijdens processtoringen”, aldus de woordvoerder van Dow.

Op 29 november 2021 had Dow te maken met een stoomstoring. Hierdoor moest het chemiebedrijf een groot deel van de fabrieken stilleggen, meldt de PZC. De fakkelinstallatie, een veiligheidsonderdeel in het productieproces, werd in werking gezet. In de wijde omtrek waren grote vlammen te zien.

Twijfel over gegevens

Dow leverde begin 2022 aan milieudienst DCMR gegevens aan over de uitstoot van koolmonoxide, koolwaterstoffen en roet ten tijde van het incident. Die informatie spoort volgens de provincie niet met het Integraal Pollutant Release and Transfer-verslag over 2021.
Het PRTR-verslag is een jaarlijkse milieujaarrapportage door industriële bedrijven, waarin zij rapporteren over hun afval, energie- en watergebruik en emissies naar lucht, water en bodem. Het bevoegd gezag moet toezien op een correcte rapportage door de bedrijven.

Verschillende hoeveelheden

Zo rapporteerde Dow volgens de provincie ‘significant verschillende hoeveelheden aan emissies.’ De verschillen qua rapportage betreffen bij het ongewone voorval van 10 maart 2022 (net als in 2021 een fakkelemissie tijdens een processtoring) bijvoorbeeld een factor 16,6 hoger voor koolmonoxide en koolwaterstoffen en een factor 82 hoger voor roet. Het is dan ook volgens de provincie niet duidelijk welke emissies nu daadwerkelijk hebben plaatsgevonden tijdens beide incidenten. ‘Dit vinden wij ernstig’, aldus de provincie.

PRTR-verslag afgekeurd

De provincie heeft het PRTR-verslag dan ook afgekeurd. Dow heeft hier tegen geprotesteerd. Toch krijgt het chemiebedrijf, ondanks het advies van de onafhankelijke Adviescommissie Bezwaren van de provincie Zeeland waarin Dow wel in het gelijk wordt gesteld, geen gelijk, laat de woordvoerder van Dow weten.

Onjuiste weergave

De provincie Zeeland schrijft in een brief aan Dow dat het aangeleverde PRTR-verslag op verschillende onderdelen niet voldoet. Zo is er geen volledig en eenduidig overzicht van alle (relevante) emissiepunten en de daarbij behorende emissies, ook voor wat betreft de emissies tijdens ongewone voorvallen. Hierbij gaat het volgens Dow slechts om vijf van de meer dan 100 emissiebronnen. Verder zijn niet alle basisgegevens qua installaties (datum in bedrijfsstelling, vermogen, etc.)  correct weergegeven. Daarnaast is er een onjuiste weergave van bepaalde emissies (o.a. de CO-jaarvrachten bij de stookinstallaties).

In gesprek met DCMR

Dow geeft aan dat het chemiebedrijf en DCMR van mening verschillen over de vraag hoe de emissies van het incident van 29 november 2021 berekend en gerapporteerd moeten worden. “Samen met DCMR zijn we in gesprek over hoe we in de toekomst invulling geven aan bepaling en rapportage van fakkelemissies ten tijde van processtoringen”, aldus de woordvoerder.
“Er gaat veel goed bij Dow, maar niet alles”, verklaart gedeputeerde Harry van der Maas in de PZC. . “Incidenten moeten ze beter monitoren.” Hij geeft aan dat hij er wel ‘alle vertrouwen in heeft’ dat het op orde komt. DCMR gaat dat deze maand controleren.