buisleidingen

De aanleg van vier nieuwe buisleidingen tussen Rotterdam, Chemelot en Noordrijn-Westfalen voor het transport van C4-LPG, propeen, waterstof en CO₂ levert tal van voordelen op. Dat blijkt uit een haalbaarheidsstudie van Buck Consultants International in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en Chemelot. Demissionair minister Van Nieuwenhuizen steunt het plan. Chemelot en het Havenbedrijf Rotterdam hopen dat de overheid de aanleg van 1 miljard euro financiert.

De aanleg van de buisleidingen tussen de Rotterdamse haven en Chemelot in Limburg heeft veel voordelen, stelt Buck Consultants International. Ten eerste rijden er 9000 ketelwagons met gevaarlijke stoffen minder over de Brabantroute. Hierdoor ontstaan kansen voor woningbouw langs het spoor. Alleen al in Eindhoven gaat het met het project International Knoop XL (herontwikkeling van het stationsgebied van Eindhoven als het visitekaartje van Brainport Eindhoven) om 15.000 woningen. De ontwikkeling daarvan staat onder druk door de groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor.

Veilige en duurzame verbindingen

Ten tweede krijgt de industrie op Chemelot er veilige en duurzame verbindingen met andere industrieclusters bij. Dat versterkt concurrentiepositie van de bedrijven op het terrein. Ten derde krijgt de industrie met de leidingen voor waterstof en CO2 mogelijkheden om productieprocessen te verduurzamen. Om de klimaatdoelen te halen is het nodig over te stappen op duurzame, hernieuwbare energie en grondstoffen en om de CO₂-uitstoot terug te dringen. Voor afvang van CO₂ op Chemelot is op korte termijn helderheid nodig of er een buisleiding komt voor CO₂ naar Rotterdam. Daar kan worden aangesloten op het CCS-project Porthos. Bedrijven hebben per eind 2022 duidelijkheid nodig of de CO₂-leiding er komt. Dit is omdat bij het alternatief van CO₂-transport per binnenvaart, er tijdig contracten moeten worden gesloten met scheepswerven om hiervoor binnenvaarttankers te laten bouwen. Ook de leidingen voor C4-LPG en propeen dragen bij aan de transitie: C4-LPG is een duurzamer alternatief voor de nu veel gebruikte grondstof nafta, en propeen kan op termijn vervangen worden door bio-propeen.

Duurzame energiehaven

Ten vierde is aanleg van de leidingen belangrijk voor de haven van Rotterdam om zich te ontwikkelen tot duurzame energiehaven. De haven van Rotterdam zet in op de grootschalige productie en import van waterstof. Infrastructuur is nodig om die waterstof van Rotterdam naar industrie en grootverbruikers in het achterland te transporteren. De haven die daar als eerste over beschikt heeft een first mover advantage: zo’n leiding trekt lading, bedrijvigheid en werkgelegenheid aan, waardoor de haven een positie opbouwt als dé groene hub van Noordwest-Europa, stelt Buck Consultants. Tot slot ontstaan er voor bedrijven langs de route die een of meerdere van deze vier stoffen kunnen gebruiken of produceren ‘meekoppelkansen’. Denk aan de aanleg van waterstof-tankstations voor vrachtverkeer en binnenvaart, het aansluiten van industrie in Moerdijk op de CO₂-leiding of het gebruik van CO₂ in de kassen rond Venlo.

Kosten aanleg

De gecombineerde aanleg van de vier leidingen kost ruim 1 miljard euro, becijferde Buck Consultants. Maar het kan ook tot 40 procent goedkoper of duurder uitvallen. Zo is het afzonderlijk aanleggen van de vier leidingen ongeveer 365 miljoen euro duurder. Uit vergelijking van verschillende mogelijke tracés komt het tracé Rotterdam-Chemelot via Venlo het meest gunstig naar voren. Het tracé volgt over het gehele traject de Leidingenstraat en de Structuurvisie Buisleidingen en kent de minste doorkruising/ondertunneling van Natura2000-gebieden en gebieden binnen de bebouwde kom. Ook biedt het de mogelijkheid om twee verbindingen met Duitsland (ter hoogte van Venlo en Sittard) te realiseren. De aanleg neemt naar verwachting vier jaar in beslag.

Plannen verder uitwerken

“De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zijn positief en dus kunnen de plannen verder uitgewerkt worden”, stelt demissionair minister Van Nieuwenhuizen van IenW. “Dit doen we samen met de provincies, de Rotterdamse haven, het chemiecomplex Chemelot maar ook met Duitsland en België. Het plan draagt bij aan een veilige manier van transport. Ondergronds, dus ook de bereikbaarheid is hierbij gebaat.”

Chemelot en Havenbedrijf Rotterdam hopen op 1 miljard van overheid voor aanleg buisleidingen – meer industrie nieuws lezen?