Uit een onderzoek van Berenschot en Ecofys, uitgevoerd in opdracht door de VNCI, blijkt dat een emissie-arme chemische industrie in 2050 weliswaar mogelijk is, maar ook zo’n 64 miljard euro gaat kosten.

Het goede nieuws is dat een emissie-arme chemie prima gepaard kan gaan met groei in de sector. In het model is uitgegaan van 1% groei per jaar en de emissie in 2050 wordt vergeleken met die in 1990. Het doel is om ten opzichte van de pijldatum 90% CO2 emissie te besparen.

De grootschalige inzet op het gebied van innovaties, schaalvergroting, opleidingen en aantrekking van goede arbeidskrachten gaat zo’n 27 miljard euro kosten aan directe investeringen. De indirecte investeringen (energievoorziening en energie infrastructuur) voegen daar nog eens 37 miljard euro aan toe. Daarnaast nemen de jaarlijkse energie- en grondstofkosten toe met 3 miljard euro per jaar.

In het onderzoek directe emissies (door bedrijfsprocessen) en indirecte emissies (inkoop van energie en/of grondstof) meegenomen. De onderzoekers zijn er ook vanuit gegaan dat er in 2050 een gesloten koolstofcyclus is door recycling van plastic en CCU en CCS.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de volgende randvoorwaarden bestaan: alleen al de chemie heeft 280 PJ aan duurzame biomassa nodig en 170 PJ aan hernieuwbare elektriciteit, wat neerkomt op 13.500 MW windvermogen. Daarbij wordt er van uit gegaan dat de behoefte gelijke tred houdt met de ontwikkelingen in de vraag naar energie en grondstoffen. Oftewel: de energietransitie en industrietransitie moeten hand in hand gaan.