FD: Industrie wil geld zien voor klimaatakkoord

Het FD heeft een deel van de bijdragen van de industriecluster klimaattafel in handen gekregen. Vanmiddag wordt het klimaatakkoord door minister Wiebes in ontvangst genomen, maar de krant blikt vast vooruit op de presentatie.

De industrie verwacht tot 2030 tussen de 15 en 20 miljard euro extra te moeten investeren om de CO2-uitstoot te kunnen reduceren. De industrie geeft in de plannen aan dat die investeringen voor de sector zelf niet-rendabel zijn en dat overheidssteun daarom noodzakelijk is. Volgens de eerste berekeningen bedragen die onrendabele investeringen tussen de 550 miljoen en 1 miljard euro per jaar.

De niet-rendabele investeringen brengt het level playing field van de industrie in gevaar. Volgens de plannen rechtvaardigt het kunnen handhaven van het gelijke speelveld een tegemoetkoming van de overheid.

Het FD benadrukt dat de eerste berekeningen zullen worden geverifieerd door een tweetal planbureaus. Pas daarna gaan de onderhandelingen verder.

In het document wordt de opgave voor de industrie (14Mt CO2-reductie in 2030) uitgezet tegenover de reeds behaalde CO2-reductie (31Mt in 35 jaar: 35%). ‘De afgelopen 25 jaar heeft de Nederlandse industrie reeds meer dan 31 megaton aan broeikasgasemissies gereduceerd (circa 35%) terwijl ze in deze periode substantieel is gegroeid. Ze behoort nu al tot de wereldtop van de meest CO₂-efficiënte industrieën. Echter, de makkelijke opties zijn gerealiseerd en nu volgen de moeilijke en duurdere maatregelen’, citeert het FD uit het rapport.

De precieze kosten voor verdere CO2-reductie zijn lastig te berekenen, omdat veel nieuwe technologie nog niet op grote schaal is getest. Mede daarom zijn de komende jaren verdere elektrificatie, energiebesparing en CCS de beste opties om aan de CO2-reductie te kunnen voldoen.

Het rapport stelt dat de energietransitie om grote aanpassingen in de energie- en grondstoffeninfrastructuur vraagt. Het elektriciteitsnet moet worden verzwaard en tussen de verschillende industriële bedrijven moeten buisleidingen worden aangelegd voor het transport van CO2, waterstof en andere grondstoffen.