Henk Krols

Het gaat bij duurzaam ondernemen dan ook lang niet altijd om de grootse aanpak…

Het begrip impact neutraal ondernemen is nog relatief nieuw en onbekend, waar ook in de literatuur nog weinig aandacht voor is geweest. Veel ondernemers koppelen impact neutraal ondernemen daarom al snel aan energieneutraal ondernemen, terwijl het verder gaat dan dat: impact neutraal ondernemen is zodanig ondernemen dat de bedrijfsactiviteiten geen negatieve impact hebben op de (fysieke) leefomgeving. Zoals vaak het geval is, begint ook impact neutraal ondernemen met het verzamelen van data.

Het zal u niet ontgaan zijn: de eerste stappen voor het uitvoeren van het klimaatakkoord zijn gezet. We staan met elkaar voor een enorme opgave: de uitstoot van broeikasgassen in Nederland moeten in 2030 met 49% ten opzichte van 1990 teruggedrongen worden. Bedrijven, overheden en maatschappelijke partijen hebben de handen ineen geslagen en maken afspraken om die doelstelling te halen.

Bij duurzaamheid is de aandacht vaak gericht op de grote multinationals als Shell, KLM of Unilever, omdat het duurzaamheidsbeleid en de strategie bij dat soort mondiale bedrijven helder is. Toch zijn er ook onder de kleinere bedrijven heel veel duurzame ondernemers te vinden. Zij blijven vaak onzichtbaar, omdat ze het maar ‘gewoon’ vinden wat ze doen, ze lopen er niet mee te koop. Dat is jammer, want juist deze bescheiden ondernemers kunnen een voorbeeldfunctie vervullen en andere bedrijven inspireren, laten zien dat duurzaam ondernemen voor iedereen is weggelegd. Het gaat bij duurzaam ondernemen dan ook lang niet altijd om de grootse aanpak, vooral die vele kleine veranderingen maken het verschil.

Duurzaamheidsbeleid heeft ook eerder bij realisme kans van slagen dan bij louter idealisme. Duurzaamheid is namelijk niet iets voor de korte termijn: dat verklaart meteen waarom niet alleen internationale concerns vaak koplopers zijn, maar ook veel familiebedrijven prominent naar voren komen als duurzame ondernemers. Deze familieondernemingen gaan over van generatie op generatie, waarbij het langetermijndenken sowieso voorop staat.

Impact neutraal ondernemen gaat nog een stap verder: het draait hierin om het reduceren en mitigeren van zoveel mogelijk negatieve impacts van de bedrijfsvoering op het gebied van milieu, landschap en de leefomgeving. Voordat het zover is, moet die impact, oftewel de Voetafdruk, gekwantificeerd en gekwalificeerd worden. Per ‘drukfactor’ wordt in kaart gebracht wat de impact van een bedrijf is. Het gaat dan om thema’s als energie, water, emissie, ruimtegebruik, vervoer en afval. Bij de meeste bedrijven zijn veel gegevens al voorhanden in de vorm van (milieu)jaarrapportages, certificeringseisen en registraties. Wat nog niet beschikbaar is, wordt in deze processen in kaart gebracht door bijvoorbeeld met management, medewerkers en andere stakeholders in gesprek te gaan. Door deze informatie samen te voegen, te structureren en te analyseren, kan de Voetafdruk worden bepaald.

De volgende stap is het onderzoeken van de mogelijkheden hoe de impact geminimaliseerd kan worden. Tot slot kunnen de Overgebleven, Onvermijdelijke, Ongewenste Impacts (3OIs) worden gecompenseerd. Dit kan door projecten en initiatieven te ondersteunen of te initiëren die het milieu, landschap en/of de leefomgeving herstellen of verbeteren. Het uitgangspunt is om die resterende resterende impact zo dicht mogelijk bij huis – denk mondiaal, handel lokaal! – te compenseren.

Impact neutraal ondernemen is dus absoluut geen rocket science. Eigenlijk kan ieder bedrijf, groot of klein, op deze manier zijn steentje bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Sterker nog: zelfs een positieve impact is haalbaar! Meer weten? Neem dan eens vrijblijvend contact op.