De Inspectie SZW gaat in 2020 strenger controleren op naleving van de RI&E. Bedrijven die geen risico-inventarisatie en -evaluatie hebben kunnen voortaan direct een boete krijgen. Ook wil de inspectie het komend jaar alle BRZO-bedrijven inspecteren. Dat kan door de uitbreiding van het aantal inspecteurs.

Slechts een derde van de bedrijven heeft een risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) waarin alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Dat aantal moet sterk omhoog, schrijft de Inspectie SZW in het jaarplan 2020. De RI&E is immers een essentieel instrument in bedrijven om structuur te geven aan het arbobeleid en mag geen papieren tijger zijn. Daarom intensiveert de Inspectie in 2020 haar inzet op de naleving van de (arbo)kernbepalingen door middel van voorlichting en handhaving.

BRZO-bedrijven

Daarnaast gaat de Inspectie SZW in 2020 alle circa 400 BRZO-bedrijven inspecteren. In de afgelopen jaren werden ongeveer 60% van deze bedrijven door de Inspectie bezocht. Uitbreiding met een aantal gespecialiseerde inspecteurs zorgt ervoor dat alle bedrijven nu een bezoek van de Inspectie kunnen verwachten.

In Nederland zijn er ongeveer 400 bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 vallen, variërend van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen. Focus in 2020 ligt op BRZO-bedrijven die lijmen, kitten en harsen produceren en bedrijven die onderhouds- en renovatiewerkzaamheden verrichten waarbij chroom-6 houdende materialen worden bewerkt.

Gevaarlijke stoffen

De Inspectie SZW besteedt ook veel aandacht aan bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Niet voor niets want jaarlijks overlijden ongeveer 3.000 mensen als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in hun arbeidsverleden. Uit onderzoek van de Inspectie blijkt dat slechts 15% van de bedrijven waar sprake is van een risico op blootstelling aan kankerverwekkende stoffen (exclusief asbest) over de verplichte registratie gevaarlijke stoffen te beschikken. Daarnaast hebben vier van de vijf risicobedrijven geen verplichte beoordeling uitgevoerd voor de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen. Bij grote bedrijven (> 100 werknemers) is het beeld iets gunstiger. De Inspectie SZW heeft 4,5 miljoen euro extra gekregen om specifiek toezicht te houden op het gebruik van gevaarlijke stoffen op de werkvloer, schreef staatssecretaris Van Ark (SZW) in juni in een brief aan de Tweede Kamer.