Is de procesmeting nog even belangrijk als het meetsignaal? | Erik Stokman

In de moderne procesindustrie lijkt de focus meer en meer te verschuiven van de actuele procesmeting naar verwerking van de data. De nieuwe generatie processensoren speelt daarbij een grote rol. Naast de primaire procesmeting, kunnen moderne sensoren een enorme hoeveelheid extra data genereren. De vraag is of er bij de keuze van deze kritische procesonderdelen nog voldoende kennis aanwezig is, voor optimale sensor selectie.

Big Data, Asset Management, Predictive Maintenance, Business Intelligence zijn woorden die je in de procesindustrie bijna dagelijks hoort. De combinatie van aanwezige informatie van sensoren in het veld,  grotere rekencapaciteit van procescomputers, toegesneden software-oplossingen en zeker ook de honger naar data in de hogere lagen van het management, zorgen voor een sterke focus op deze onderwerpen in de procesindustrie. Maar voor het beschikbaar maken van de in een proces aanwezige relevante data, het herkennen van patronen in de verzamelde gegevens en het opstellen van correlaties, is veel tijd en kennis noodzakelijk. Het beschikken over veel data heeft geen waarde, als je niet weet wat deze data voorstelt. Bedrijven zien het belang van een goede verwerking hiervan in, en investeren in deze processen.

Echter is dezelfde focus ook gericht op een bron van de big data, de meetsensoren? Wordt er voor de selectie van de juiste procesinstrumentatie ook extra geïnvesteerd in mankracht en kennis?  Als de data steeds belangrijker wordt, moet de basis hiervoor, de sensor ook optimaal geselecteerd worden. Indien de toegepaste sensor namelijk niet de ter plaatse aanwezige procesvariabelen, zoals druk, temperatuur, debiet of pH waarde, binnen de gestelde nauwkeurigheid meet, is de data onbetrouwbaar. De ideale situatie is, dat een Instrumentatie Engineer, Procestechnoloog en een Proces Automatisering Engineer samen de selectie van de processensoren in een installatie maken. Twee decennia geleden was, zeker bij de kritische delen van een installatie, deze kennis bij de bedrijven zelf aanwezig. Nu zie je meer en meer dat deze kennis ingehuurd wordt bij externe bedrijven, echter veelal op projectbasis. Indien er geen projecten zijn, worden bovengenoemde disciplines vaak gecombineerd in 1 persoon, waarbij de vroegere instrumentatie of E&I engineer nu de functie van Reliability Engineer heeft gekregen. De verantwoordelijkheden van deze functie zijn groot, de uit te voeren werkzaamheden zijn uitgebreid en de beschikbare tijd is beperkt. Indien deze trend doorzet, is de keuze voor de beste procesmeting dan nog steeds geborgd?

Op de vraag of in de huidige procesindustrie de procesmeting nog even belangrijk is als het meetsignaal, kan een bevestigend antwoord worden gegeven. De trend om te investeren aan de zijde van procesdata is de laatste jaren sterk ingezet. Daarbij moet wel in het oog gehouden worden dat kennis en capaciteit om de juiste processensoren te selecteren geborgd blijft!

Erik Stokman | KROHNE Nederland