Lijst met top-100 ammoniak en NOx uitstoters gepresenteerd

Gisteren werd op verzoek van Minister van der Wal van Natuur en Stikstof een lijst gepresenteerd met de top 100 grootste uitstoters van ammoniak en NOx. De lijst met ammoniakuitstoters wordt gedomineerd door de veeteelt, de stikstoflijst door de industrie.

Het stikstofprobleem houdt Nederland al enige jaren in een greep. Door een te optimistische vergunning vanuit het PAS (Programma Aanpak Stikstof) is de huidige uitstoot van Nox en ammoniak (NH3) te hoog, met schade aan natuurgebieden tot gevolg.

In de lijst van ammoniakuitstoters zijn veehouderijen sterk oververtegenwoordigd. De top 3 wordt gevuld door industriële bedrijven (Rockwool, YARA en Chemelot) maar het totaal aantal industriële bedrijven beperkt zich tot 9 stuks.

In de lijst van stikstofuitstoters is de situatie anders: die bestaat voor 100% uit industriële bedrijven. De top 3 wordt aangevoerd door Tata Steel, Schiphol en Dow. Daarbij is het verschil tussen de eerste 2 uitstoters (Tata: 6034424,89 kg, Schiphol: 3634504,67 kg) enorm groot.

Depositie vs uitstoot

De depositie van stikstof in Nederlandse natuurgebieden komt desondanks voornamelijk op het conto van de veehouderij. Industriële bedrijven staan doorgaans niet dichtbij de Natura 2000 gebieden en bovendien hebben ze veel hogere schoorstenen, waardoor de daadwerkelijke depositie elders plaatsvindt.

Op dit moment wordt onderzocht hoe de depositie per natuurgebied precies tot stand komt. Bedrijven die te dicht bij deze gebieden zitten, zullen ofwel moeten inkrimpen, of vertrekken. Hierbij gaat het in alle gevallen om agrarische bedrijven.

Over de ammoniak-uitstoot is een dag later al gedoe. Enkele bedrijven (uit de agrarische sector) is ten oprechte op de lijst terechtgekomen. Hun plek zal echter worden ingenomen door andere agrarische bedrijven.