Reduceren chemicaliënverbruik koelwatersystemen: RWS voert onderzoeksplicht voor bedrijven in

chemievrij

Rijkswaterstaat publiceerde onlangs een handreiking om ontwikkelingen op het gebied van open recirculerende koelwatersystemen voor vergunningverleners te verduidelijken. Doel is dat bedrijven minder chemicaliën voor deze koelwatersystemen gebruiken. Het gaat zowel om bestaande als nieuwe installaties. Een belangrijk nevendoel is de landelijke uniformiteit, met behoud van maatwerk, stelt Roy Tummers, directeur Water van VEMW.

De handreiking is niet bedoeld voor doorstroomkoelsystemen, omdat de problematiek en de aanpak daarvoor anders is. Voor doorstroomkoelsystemen wordt al langere tijd een chemicaliënarme bedrijfsvoering nagestreefd.

Milieu beschermen

Bedrijven die koelwater op het oppervlaktewater lozen, moeten zich volgens Tummers realiseren dat ze vanaf 24 april moeten onderzoeken hoe ze het gebruik van chemicaliën bij open recirculerende koelwatersystemen kunnen verminderen. “Zo wil de overheid het milieu beschermen. Ook zijn er steeds meer nieuwe, technieken waarvoor geen of minder chemicaliën nodig zijn.” Bedrijven moeten ook registreren hoeveel koelwater conditioneringsmiddelen ze jaarlijks gebruiken.

Integrale milieueffecten

“VEMW vindt het belangrijk dat het bevoegd gezag niet alleen kijkt naar de hoeveelheid chemicaliën die een bedrijf gebruikt maar ook naar integrale (milieu)effecten van alternatieve technieken. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een nieuwe chemie-arme techniek leidt tot een minder robuuste bedrijfsvoering of tot andere nadelen , zoals een hoger energieverbruik omdat voorzuivering nodig is. Verder moet men zich realiseren dat alternatieve technieken niet in alle situaties effectief zijn. Dit moet zeer zorgvuldig worden bekeken en daar moeten bedrijven voldoende tijd voor krijgen”.

Onderzoeksverplichting

De onderzoeksverplichting richt niet alleen op nieuwe technologieën  maar ook op de optimalisatie van bestaande systemen, waaronder verhoging van de indikkingsgraad. Bedrijven moeten ook de toepassing van minder schadelijke conditioneringsmiddelen onderzoeken evenals voor- en/of nabehandelingstechnieken gericht op vermindering van het gebruik van conditioneringsmiddelen. “Hiermee worden ook technieken bedoeld, die het chemicaliënarm of chemicaliënvrij bedrijven van de koelwaterinstallatie mogelijk maken”, aldus Tummers.

Pathema

Pathema is een van de bedrijven die alternatieve koelwaterbehandelingstechnieken leveren. “Denk aan onze hydrodynamische cavitatie (IVG) en partiële elektrolyse (PADES) oplossing. Die maken chemievrij koelen én waterbesparing mogelijk op een rigoureus eenvoudige manier”, aldus CEO Mark Boeren van Pathema.