Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ziet geen aanleiding om een systeem van debietsafhankelijke lozingseisen in lozingsvergunningen te introduceren. Als de debieten in de grote rivieren afnemen, zijn er voldoende (juridische) instrumenten om de waterkwaliteit te beschermen. Dat verklaarde van Nieuwenhuizen 15 juni in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister baseert zich op een extern onderzoek naar nut en noodzaak van debietsafhankelijke lozingseisen dat is uitgevoerd door Sterk consulting. De minister gaf opdracht voor dat onderzoek omdat kamerlid Van Brenk in 2019 een motie indiende waarin zij vroeg om het nut van debietsafhankelijke lozingseisen nader te onderzoeken. In het rapport wordt verwezen naar vijf instrumenten die de waterkwaliteit nu afdoende kunnen beschermen. Het gaat volgens de onderzoekers om de verdringingsreeks (1), de lozingsvergunning (2), de onttrekkingsvergunning (3), de specifieke zorgplicht onder de Omgevingswet (4) en andere noodbevoegdheden (5).

Handleiding

De onderzoekers merken wel op dat er nog maar weinig ervaring is opgedaan met de verdringingsreeks. Zij pleiten daarom voor het opstellen van een handreiking om in tijden van extreme droogte snel werk te kunnen maken van de inzet van de meest doelmatige maatregelen. In haar brief verklaarde de minister dat zij conform dit advies samen met alle stakeholders zo’n handreiking wil opstellen.

Proces

VEMW stelt op de website blij te zijn met de opvatting van de minister. ‘Het is voor bedrijven bepaald niet eenvoudig om de procesvoering  ‘even’ aan te passen aan (dreigende) watertekorten. Wat in theorie snel mogelijk lijkt, stuit in de praktijk op grote bezwaren. Daarnaast zou dit leiden tot omzetderving en tot een toename van de administratieve lasten door het aangepaste vergunningverleningsproces.’ De belangenbehartiger voor zakelijke watergebruikers steunt het voornemen van de minister om samen een handreiking op te stellen.

Toekomst

Overigens sluit Sterk Consulting in het rapport niet uit dat debietsafhankelijke lozingseisen in de toekomst wel in vergunningen terecht zullen komen. De onderzoekers adviseren de minister van IenW om over vijf jaar opnieuw te bezien of er dan wellicht reden is om bij de vergunningverlening rekening te houden met lage afvoerdebieten.

foto: Wikimedia Commons