Stikstof

Vandaag presenteerde het kabinet het ‘Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek’, in de volksmond beter bekend als de ‘Noodwet stikstof’. De meest in het oog springende maatregel betreft de snelheid op de snelwegen: die wordt overal 100 overdag en op trajecten waar er nu 120 of 130 mag worden gereden, mag dat alleen nog ‘s nachts.

Verder wordt de ammoniak uitstoot (stikstof is een bestanddeel van ammoniak, zoals u weet) beperkt door de veestapel van een aangepast veevoer te voorzien en komt er een uitbreiding van de reeds bestaande sanering in de varkenshouderij.

De som van de maatregelen resulteert in een stikstofbesparing die vervolgens wordt ‘uitgegeven’ aan natuurherstel (30%) en ‘nieuwe ontwikkelingen’. Vooral dat laatste is interessant.

Die ‘nieuwe ontwikkelingen’ lijken in het maatregelenpakket namelijk vooral te gaan over woningbouw. Met de nieuwe maatregelen moeten zo’n 75.000 woningen kunnen worden vergund. Naast de woningbouw wordt er ook gesproken over ‘infrastructurele projecten’, waarbij vooral de urgente projecten, die bijvoorbeeld te maken hebben met de kustbescherming, voorrang krijgen. Uitbreidingen van bedrijven worden niet genoemd of besproken in het maatregelen pakket.

PFAS

Ook over PFAS-maatregelen werd vandaag meer duidelijk. Volgens het kabinet zal er hard gewerkt worden om ‘vertraagde projecten los te trekken’. Voor 1 december 2019 komt het RIVM met een achtergrondwaarde voor zowel de landbodem als de waterbodem. Die achtergrondwaarde is nu vastgesteld op 0,1 en dat levert nu stagnatie op in baggerprojecten.

Ook op gemeentelijk niveau verandert er wat: gemeentes krijgen de mogelijkheid om middels een versnelde procedure een bodemkwaliteitskaart te updaten. Een ‘vliegende brigade’, een team van onder andere bodemexperts zal de gemeentes desgevraagd daarbij adviseren.

Daarnaast worden er drie baggerdepots van de Rijksoverheid opengesteld waar baggeraars hun meest vervuilde bagger tijdelijk mogen opslaan. Hierdoor kunnen grote baggerprojecten bij IJmuiden, het Maas/Waal Kanaal en aan de Nieuwe Waterweg doorgaan.

Lees het complete maatregelenpakket hier.