Provincie gaat overtredingen van majeure risicobedrijven openbaar maken

De provincie Noord-Holland gaat per 1 september overtredingen van majeure risicobedrijven bedrijven (waar de provincie bevoegd gezag voor is) openbaar maken. Dit gebeurt op de website van de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied (OD NZKG). De reden hiervoor is om open en transparant te zijn over de inzet, werkwijze en de resultaten van de toezicht en handhaving door de provincie.

Woordvoerster Saïda Ahyad legt uit waarom hiertoe besloten is. “Dit past binnen de wens van de provincie voor openheid en transparantie. Met het openbaar maken van handhavingsbesluiten is de provincie open en transparant over de inzet, de werkwijze en de resultaten van het toezicht en de handhaving door of namens de provincie. In eerste instantie gaat het om de handhavingsbesluiten van grote en risicovolle bedrijven. Bij deze bedrijven zijn grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig of worden chemische producten gefabriceerd. En de provincie heeft de taak de omgeving en het milieu te beschermen tegen rampen en zware ongevallen bij deze bedrijven. Het past ook binnen de trend van meer openheid voor dergelijke bedrijven, zoals de jaarlijkse landelijke rapportage ‘De staat van de veiligheid majeure risicobedrijven’.”

De openbaarmaking van de zogeheten handhavingsbesluiten geldt in eerste instantie voor bedrijven die vallen onder het Brzo (Besluit risico’s zware ongevallen) en RIE (4) (Richtlijn Industriële Emissies). Dit zijn bedrijven in de zwaarste milieucategorie. Het gaat hierbij om bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig (kunnen) zijn of chemische producten worden geproduceerd. Het is de taak van de provincie om de omgeving en het milieu te beschermen tegen rampen en zware ongevallen en de OD NZKG houdt, namens de provincie, scherp toezicht en handhaaft indien nodig. Gedeputeerde Adnan Tekin (Milieu): “Voor een gezonde leefomgeving is het geven van transparantie en rekenschap van groot belang. Dat geldt ook voor bedrijven. Door dit besluit zullen bedrijven zich nog meer bewust zijn van hun overtreding. Ik zie dit dan ook als een preventieve maatregel waarbij zowel het milieu als de omgeving baat bij hebben.”

Wordt hiermee de veiligheid verbeterd?Ahyad: “Ja, dat is onze verwachting. Transparantie over overtredingen van bedrijven kan een belangrijke bijdrage leveren aan een betere naleving van de regelgeving door bedrijven. Door transparantie in de vorm van het actief openbaar maken van overtredingen en handhavingsbesluiten, waarbij bedrijven met naam en toenaam genoemd worden, wordt inzage gegeven in het nalevingsgedrag en prestaties van bedrijven. Dit biedt de mogelijkheid aan afnemers van hun producten en diensten om goed geïnformeerd keuzes te maken.”

De openbaarmaking zal plaatsvinden binnen het algemeen juridische kader van openbaarmaking dat is vastgelegd in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Artikel 8 van de Wob biedt de grondslag voor actieve openbaarmaking.