Het Tweede Kamerlid Gijs van Dijk van de PvdA wil dat de het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Limburg de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om de veiligheid op Chemelot te vergroten gaat uitvoeren.”Omwonenden moeten zeker kunnen zijn dat ze veilig kunnen wonen”, stelt het Kamerlid in schriftelijke vragen aan VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid bracht onlangs een tussenrapportage uit over de veiligheid op Chemelot. Hierin schrijft de OVV dat Chemelot voortvarend aan de slag is gegaan met de aanbevelingen van het rapport ‘Chemie in samenwerking – Veiligheid op het industriecomplex Chemelot’ uit 2018 , maar dat overheidspartijen achterblijven. Dit terwijl intensieve samenwerking volgens de OVV noodzakelijk is vanwege de vele chemische fabrieken op het complex, de ligging en de omvang van Chemelot, de aanwezigheid van de Campus en de groeiambities van Chemelot.

Aanpak verouderde ontwerpen

Chemelot heeft volgens de OVV een ambitieuze veiligheidsambitie en -aanpak opgesteld, deze moeten zich echter nog wel bewijzen in de praktijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanpak van verouderde ontwerpen, waarbij installaties die ontworpen zijn in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw gemoderniseerd moeten worden, zowel in techniek als gebruik.

De provincie Limburg heeft een start gemaakt met een strategische visie om de veiligheid op en rond Chemelot te bevorderen, maar deze is nog niet uitgewerkt, stelt de OVV. Dit terwijl de provincie een cruciale rol speelt als behartiger van het publieke belang en Chemelot moet aanspreken op het verhogen van het veiligheidsniveau. Ook zit er nog te weinig voortgang in het maken van een navolgbare en expliciete afweging tussen het uitbreiden van Chemelot en de Campus ten opzichte van veiligheidsrisico’s voor de mensen die daar aanwezig zijn.

Overheid laat kansen liggen

De aanbevelingen voor het toezicht op Brzo-bedrijven worden volgens de OVV nauwelijks opgevolgd. Overheidspartijen – in bijzonder het ministerie van IenW – laten goede kansen liggen om lessen uit het onderzoek te benutten voor het verbeteren van de veiligheid op en rond multi-user industriecomplexen met een koepelvergunning. Het ministerie van IenW zorgt niet voor een concreet instrumentarium om via vergunningverlening, toezicht en handhaving te sturen op de beheersing van onderlinge risico’s op industriecomplexen waar meerdere chemische bedrijven geclusterd zijn.

Het samenwerkingsverband Brzo+ wil de extra aandacht in het toezicht voor risico’s van verouderde ontwerpen van installaties voornamelijk realiseren door aan te haken op initiatieven vanuit het Klimaatakkoord en niet vanuit primaire aandacht voor veiligheid. Kamerlid Van Dijk roept minister Van Nieuwenhuizen op om nu echt met de aanbevelingen aan de slag te gaan. Ook vraagt hij de minister om aan te geven wanneer zij de aanbevelingen uiterlijk over gaat nemen.

Provincie te veel petten

In een opiniestuk schrijft de regionale krant De Limburger dat de provincie wel erg veel verschillende petten heeft om een zuivere rol als kritische toezichthouder te waarborgen. De krant betreurt dat de OVV geen doorzettingsmacht heeft. “Zodoende kan de provincie ook de nieuwste reprimande afdoen met de dooddoener dat zorgvuldigheid in dit geval voor snelheid gaat. Die nonchalance doet geen recht aan de ernst van de zaak en roept ook de vraag op of de provincie in dit geval wel de ideale scheidsrechter is. Want de provincie is bij veel Chemelot-aangelegenheden zowel toezichthouder en vergunningverlener als medeaandeelhouder en financier tegelijk.Om die reden zou het goed zijn als de provincie zichzelf eens kritisch de spiegel zou voorhouden.”

Lees hier de vragen aan de minister