Chemelot in Zuid-Limburg (foto: Wikimedia Commons).

De ramp in Beiroet, waarbij een opslag van ammoniumnitraat explodeerde, leidde in de gemeente Sittard-Geleen tot onrust onder de bewoners. Reden voor de raadsfractie van GroenLinks om vragen te stellen aan het College van B&W. Dat laat weten dat er binnen de gemeentegrenzen geen opslag of verwerking plaatsvindt van ammoniumnitraat. “Er is enkel sprake van opslag van ammoniumnitraat in oplossing, dan wel opslag van ammoniumnitraathoudende kunstmeststoffen die geringe veiligheidsrisico’s inhouden.”

Ammoniumnitraat is een stof die wordt gebruikt bij de productie van kunstmest. En aangezien op Chemelot enkele kunstmestfabrieken staan van OCI Nitrogen was dat voor GroenLinks aanleiding om vragen te stellen over gebruik en opslag van ammoniumnitraat op Chemelot, meldt de lokale nieuwssite NL.

Het College laat weten dat binnen de inrichting van OCI op de site Chemelot wél tijdelijke opslag plaatsvindt van een oplossing van ammoniumnitraat in water. De hoeveelheid aanwezige oplossing bedraagt maximaal 165 ton en 160 ton vanuit de ureum melamine fabriek. Deze oplossing wordt verwerkt tot een kunstmeststof, in casu kalkammonsalpeter (KAS). De opslag van KAS bedraagt maximaal 194.500 ton. Binnen de inrichting van Ekompany International BV te Born vindt opslag plaats van kunstmeststoffen, maximaal 8.100 ton.

Geen overtredingen

Het College schrijft verder dat de RUD Zuid-Limburg tijdens een controle van de naleving van de vergunningsvoorschriften van OCI in 2020 geen overtredingen heeft geconstateerd met betrekking tot de opslag van kunstmeststoffen. Ook bij Ekompany International constateerde de RUD in 2018 bij een controle geen overtredingen rond de opslag van kunstmeststoffen.

De kunstmeststoffen, zoals KAS, zijn volgens het College niet brandbaar of explosief. De opslag van deze kunstmeststoffen vindt plaats onder voorwaarden opgenomen in de PGS 7 (De PGS 7 geeft richtlijnen voor de opslag van vaste minerale organische meststoffen).
De provincie Limburg liet eerder weten geen aanleiding te zien om het toezicht op bij OCI Nitrogen in Geleen geproduceerde of opgeslagen ammoniumnitraat te verscherpen.

Een woordvoerder laat aan de Limburger weten dat een explosie zoals in Beiroet bij OCI „niet kan plaatsvinden”. De opslag is dusdanig gemaakt dat er „geen fysische explosie kan plaatsvinden”, aldus de zegsman. Als het gaat om de bedrijven op chemiecomplex Chemelot, vormt de provincie het bevoegd gezag voor zaken als vergunningverlening, toezicht en eventueel handhaving.