Sinds 1 september zijn drie nieuwe leden aangetreden binnen de Technische Veiligheidscomissie Chemelot (TVC). De leden zijn Ira Helsloot (hooglereraar ‘besturen van veiligheid’ aan de Raboud Universiteit Nijmegen), Gerard van Harten (voormalig CEO Dow Benelux) en Hetty Klavers (dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland).

Helsloot vervult de voorzittersfunctie en geeft invulling aan het profiel externe veiligheid, risico- en incidentenbeheersing. Van Harten zal zich bezig houden met de aansturing van de chemische industrie. Klavers zal zich tenslotte bezig houden met de bestuurlijke kant.

Het doel van de TVC is het benoemen van maatregelen die veiligheidsrisico’s dienen te beperken. Concreet dient er een veiligheidskader te worden opgesteld waaruit nieuwe initiatieven worden gepland die een risicoreducerend karakter hebben.

Het veiligheidskader zal begin 2021 gepresenteerd worden.