De elektrificatie van de industrie is een van de pijlers in de weg naar CO2-reductie. In een recent uitgebracht rapport van TNO wordt een inventarisatie gepresenteerd van de beleidsinstrumenten die tot industriële elektrificatie kunnen leiden voor de korte tot middellange termijn.

Experts

In het onderzoek worden zowel belemmeringen als oplossingen geïnventariseerd, naar aanleiding van literatuuronderzoek en raadpleging van experts in de praktijk. De beleidsmiddelen en belemmeringen werden vervolgens voorgelegd aan een klankbordgroep van betrokkenen en daarna op een aantal criteria beoordeeld.

CFD

Een van de genoemde belemmeringen zijn de sterk wisselende en hoge elektriciteitsprijzen’. Oplossingen daarvoor zijn er ook. In de zogenaamde ‘contracts for difference’ (CFD) kan het risico van hoge prijzen voor bepaalde partijen worden afgedekt, bijvoorbeeld vanuit de SDE++ regeling.

Een andere belemmering zit hem in de beschikbaarheid van duurzame energie. Om de industrie te kunnen elektrificeren is er heel veel meer duurzame energie nodig en over de groei van deze beschikbaarheid zijn zorgen. Die zorgen kunnen worden weggenomen door een borgingsmechanisme waarin een gelijkmatige groei van vraag en aanbod worden vastgelegd, bijvoorbeeld in de SDE-regeling.

Wind op zee

Ook de beschikbaarheid van wind op zee zorgt voor onzekerheid. Aansluittermijnen, de beschikbaarheid van transportcapaciteiten en andere factoren zorgen voor onduidelijkheid. Er zijn inmiddels stappen gezet om die zorgen weg te nemen door gebiedsgerichte benaderingen, coördinatie van netontwikkeling en versnelde vergunningsprocedures.

Gestandaardiseerde elektrificatieprojecten, zoals die in de SDE en SDE++ zijn vastgelegd, zijn volgens de onderzoekers wellicht niet altijd de ideale oplossingen. Een maatwerk tender kan soms die vrijheid bieden die nodig is om alsnog een significante CO2-reductie te realiseren.

E-boiler

Na grondige inventarisatie en overleg met het klankbord concluderen de onderzoekers dat vooral de E-boiler al op korte termijn een interessante optie voor elektrificatie kan zijn. In een verruimde SDE++ zou de subsidiabele bedrijfstijd van E-boilers moeten worden uitgebreid. Een maatwerktender, zoals hierboven al genoemd, biedt goede mogelijkheden daartoe.

Alle verbetering ten spijt, is het volgens de onderzoekers essentieel dat de noodzakelijke infrastructuur met betrekking tot duurzame energie op tijd voorhanden is. Het wind op zee model, versnelde vergunningsprocedures en gebiedsgerichte planvormingen zouden  cruciale maatregelen kunnen zijn.