Het CDA in de Tweede Kamer vindt het onverteerbaar als Chemelot in Sittard-Geleen de dupe wordt van de overgang naar duurzame energie. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van de kamerleden Mustafa Amhaouch en Agnes Mulder. De twee noemen het “van levensbelang voor de Limburgse industrie” dat Chemelot wordt aangesloten op nieuwe pijpleidingen tussen Rotterdam en het Duitse Ruhrgebied, meldt 1Limburg.

Chemelot liet eerder weten dat nieuwe ondergrondse verbindingen en pijpleidingen essentieel zijn voor de energie-en klimaattransitie waar Nederland voor staat. De chemie wil immers verduurzamen en heeft daarom nieuwe buisleidingen nodig om energiedragers (zoals waterstof) of grondstoffen (zoals CO2) te transporteren. Daarnaast hebben chemiebedrijven behoefte aan een betrouwbaardere modaliteit dan de scheepvaart. In de droge zomer van 2018 konden ze hun producten immers niet overal via het water aan- en afvoeren. Bovendien zorgt uitbreiding van het buizenstelsel voor minder transport van gevaarlijke stoffen per trein.

Provincie Limburg uit zorgen in brief 

De Kamerleden verwijzen ook naar de brief die de provincie Limburg eind januari schreef aan de minister-president en het kabinet. Hierin uitte de provincie haar zorgen over de toekomstige duurzame energievoorziening van Chemelot. De bedrijven op het industrieterrein zijn straks afhankelijk van duurzame stroom afkomstig van windparken op de Noordzee. Maar dan moet er wel een transportleiding naar Limburg zijn. Die is in de plannen tot op heden niet voorzien.

In een conceptversie van de Nationale Omgevingsvisie staat juist dat industrieën die veel energie verbruiken, zoals de chemie, zich zouden moeten concentreren aan de kust. De directeur Nationale Omgevingsvisie gaf eerder aan dat ‘het zeer duur is en veel ruimte kost om vergelegen industrieterreinen zoals Chemelot te bekabelen voor energie van zee’ en dat ‘we voor die gebieden voor duurzame energie andere oplossingen moeten vinden.’

Amhaouch en Mulder vragen zich af wat dat betekent voor industrieterreinen die in het binnenland liggen en hun afzetmarkt eerder in het oosten dan in het westen hebben. Ze vinden een goede aansluiting tussen Rotterdam en de Duitse energie- en petrochemie-sector via Chemelot “cruciaal voor het verdienvermogen van Nederland”. Overigens zijn de twee kamerleden geen principieel tegenstander van andere oplossingen, mits die de positie en de toekomst van Chemelot niet aantasten.

Buisleidingen voor verduurzaming van groot belang

Voor de verduurzaming van Chemelot is de beschikbaarheid van duurzame (CO2-vrije) elektriciteit en de aan- en afvoer van duurzame grondstoffen via buisleidingen van groot belang, benadrukt de woordvoerster van Chemelot. “Wij liggen nu eenmaal niet aan zee.” Die ligging brengt een aantal uitdagingen met zich mee. “Met een energievoorziening op basis van windenergie op zee moet Chemelot bijvoorbeeld worden aangesloten op die ‘nieuwe’ energie-infrastructuur. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld CO2-opslag onder de Noordzee, die op Chemelot als tijdelijke oplossing nodig is om de doelen van 2030 te behalen.” Chemelot praat daarom sinds enige tijd over aansluiting op het – nog aan te leggen- buizen tracé. Daarbij is ook van belang te inventariseren of bestaande leidingen benut kunnen worden, stelt de woordvoerster.

Chemelot verwacht regierol overheid

Chemelot verwacht van de overheid een regierol op het gebied van bijvoorbeeld een buisleidinginfrastructuur door middel van tracé reservering, planning, financiering en aanleg. “En daarnaast verwachten we die regierol ten aanzien van de bijbehorende exploitatiemodellen en financieringsconstructies. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan het vergroten en uitbreiden van de reikwijdte van het nationale Infrastructuurfonds, zodat ook buisleidinginfra kan worden gefinancierd. Daarnaast kan bestaande regelgeving onbedoeld het gebruik van bestaande (niet gebruikte) leidingen blokkeren. Ook moeten we bestaande infrastructuur maximaal benutten en beoordelen of we deze opnieuw kunnen inzetten.”

Daarbij zoekt Chemelot aansluiting bij diverse trajecten (o.a. Studie Energie Hoofdstructuur, Integrale Infrastructuur 2030-2050, TIKI, verkenning RWS, actualisatie bij BZK, lopende Havenvisie Rotterdam waar voor eerst expliciet aandacht is voor buisleidingen).

Lees hier de vragen van de Kamerleden