Het CBS kwam deze week met interessante cijfers: ten opzichte van 1990 is de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 15% gedaald. Ten opzichte van 2017 betreft de daling 2%. Relaterend aan andere cruciale cijfers: de bevolking nam ten opzichte van 1990 met 15% toe en de omvang van de economie met 80%.

Als we specifiek naar de industrie kijken, zien we dat die in 2018 30 miljard CO2-equivalenten uitstootte dan in 1990 (zie onderaan de tekst een uitleg over CO2-equivalenten). In dit geval worden energiebedrijven niet onder de industrie gerekend: deze sector bespaarde zes miljard CO2-equivalenten. In 2030 dient de industrie 51 miljard CO2-equivalenten kleiner te zijn dan in 1990. Opvallend is dat de reeds behaalde reductie slechts voor 16% op het conto van CO2 wordt geschreven. De overige 84% werd behaald door een kleinere methaanuitstoot (25 maal ‘reactiever’ dan CO2) voornamelijk door afvalverwerking en door het verdwijnen van fluorhoudende gassen. Nog eens een kwart komt voor het conto van een lagere lachgasuitstoot bij de productie van salpeterzuur. Het (relatieve) aandeel van CO2 is in de totale industriële broeikasgassenuitstoot daardoor toegenomen van 63%(1990) naar 87% (2018).

Regionaal zijn de verschillen aanzienlijk als het om uitstoot gaat. De hoogste uitstoot per vierkante meter vindt plaats in Velsen waar Tata Steel produceert (42 keer groter dan gemiddeld). In Geertruidenberg (Amercentrale) is de uitstoot 26 keer hoger dan gemiddeld. Het industriecluster bij Rotterdam is goed voor 20 keer de gemiddelde uitstoot en Chemelot 16 keer.

De uitstoot van methaan is vooral hoog bij afvalstortplaatsen, bij glastuinbouwgebieden waar relatief veel gasgestookte WKK’s draaien en vooral in gebieden met veel veeteelt (66%).

Wat zijn CO2 equivalenten?

Om de invloed van de verschillende broeikasgassen te kunnen optellen, worden de uitstootcijfers omgerekend naar CO2-equivalenten. De omrekening is gebaseerd op het Global Warming Potential (GWP) – dat is de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect. Eén CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1kgCO2heeft. De uitstoot van1 kglachgas (N2O, distikstofoxide) staat gelijk aan 298 CO2-equivalentenen de uitstoot van 1kg methaan (CH4) aan 25CO2-equivalenten. De GWP’s van fluorhoudende gassen variëren nogal en kunnen zeer groot zijn. Bijvoorbeeld,1 kg zwavelhexafluoride (SF6) staat gelijk aan 22,8 duizend CO2-equivalenten.