Utility Support Group in Geleen is in november een haalbaarheidsstudie gestart naar de mogelijkheid om via elektrische stoomketels en gloeispiralen elektriciteit in stoom en warmte om te zetten voor bedrijven op Chemelot. Power-2-Heat is volgens het bedrijf de eerste stap in de transitie naar volledige elektrificatie van de industrie waardoor uiteindelijk geen fossiele brandstoffen meer nodig zijn.

USG is het utilitiebedrijf op Chemelot en werkt met drie partijen aan het onderzoek: Stork Thermeq met expertise op het gebied van elektrische stoomketels, Huikeshoven BV met expertise op het gebied van industriële elektrische heating en Recoy met expertise op het gebied van de financiële optimalisatie van P2H.
De partijen onderzoeken onder meer of een demo P2H-installatie mogelijk is, maar ook waar mogelijke beperkingen liggen. Deze kunnen financieel van aard zijn, bijvoorbeeld een te grote impact op de transportkosten van elektriciteit. Of technische beperkingen, zoals onvoldoende regelsnelheid van een P2H-installatie. De studie is naar verwachting in januari 2019 gereed. Voor USG betekent P2H het produceren van warmte of stoom op basis van groene elektriciteit, zoals wind- en zonne-energie.

Duurzame oplossing
P2H is volgens USG een duurzame oplossing omdat de inzet van groene elektriciteit voor de productie van stoom of warmte het gebruik van aardgas verlaagt. Daarnaast kan P2H meehelpen in het stabiliseren van het landelijke elektriciteitsnet door elektriciteit af te nemen op momenten van dreigende elektriciteit overschotten. Door toenemende zonne- en windenergie krijgt Nederland immers steeds vaker met tijdelijke overschotten van elektriciteit te maken.
USG wil P2H om drie redenen in gaan zetten: verlagen van de CO2-uitstoot, verlagen van de variabele stoomkosten door het inzetten van elektriciteit als dit goedkoper is dan gas en het verhogen van de stoomproductie capaciteit in pieksituaties.

Vergroening industrie
Recente studies, door onder andere VEMW en Koninklijke VNCI, stellen dat P2H een kansrijke en concrete mogelijkheid is voor vergroening van de industrie. Daarom wil USG nu praktijkervaring opdoen. Sonny Schepers, senior sustainability engineer bij USG, vertelt: “Er komt steeds meer druk te liggen op de industrie om de emissie van broeikasgassen te reduceren en invulling te geven aan verduurzaming. We weten dat we in 2050 de emissie van broeikasgassen met 95% gereduceerd moeten hebben ten opzichte van 1990.”
Schepers wijst erop dat de broeikasgasintensiteit (ton broeikasgas per ton geproduceerd product) ten opzichte van 1990 op Chemelot met 40 procent is gedaald. De uitfasering van steenkool in de jaren ’90, energiebesparingsprojecten en hogere efficiency van installaties hebben hieraan bijgedragen. “Om de 2050-doelstellingen te halen, moeten we een omslag maken naar groene energie en grondstoffen en innovatiever processen. Het gevaar bestaat dat verduurzaming te veel een ambitie blijft. We kunnen natuurlijk veel praten en bedenken, maar het is nog beter om te zien dat we nu concreet invulling gaan geven aan die ideeën.”

Subsidiemogelijkheden
Chemiepark Chemelot wil in 2050 klimaatneutraal zijn en de CO2-uitstoot tot (bijna) nul reduceren. Om die ambities waar te maken is het Brightlands Sustainable Technology Center (BSTC) in oprichting waarin ondernemingen, onderzoeksinstituten en kennisinstellingen gaan samenwerken aan revolutionaire oplossingen. Schepers: “Zonder concrete invulling van innovaties en verduurzaming lopen we een achterstand op, met als risico het ingrijpen van de overheid als duurzaamheidsplannen van Chemelot niet verwezenlijkt worden.”
USG verwacht volgens Schepers dat mogelijk komend jaar al subsidiemogelijkheden ontstaan voor P2H om duurzaamheid te stimuleren. “Daar wil je natuurlijk ook snel op kunnen inspringen. Verder biedt P2H in de toekomst financiële voordelen als elektriciteitsprijzen dalen terwijl CO2 en gasprijzen stijgen of als onbalansprijzen steeds grilliger worden.” Bij een positieve uitkomst van de studie werkt USG een investeringsvoorstel uit om een demo P2H-installatie te realiseren.

Lees hier het persbericht

https://www.usg.company/nl/nieuws/power-2-heat