VEMW wil meer duidelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de landelijke ‘verdringingsreeks’: een prioriteitenlijst met sectoren die in aanmerking komen voor het schaarse water tijdens droogte. “Bedrijven die zoet water gebruiken weten nu niet altijd waar ze aan toe zijn”, stelt Roy Tummers, directeur Water van VEMW.

VEMW pleitte voor meer duidelijkheid over de verdringingsreeks tijdens een recente bijeenkomst van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) over de evaluatie van de droogte in 2018. “Het beste is om te voorkomen dat bedrijven überhaupt met de verdringingsreeks te maken krijgen. Maar
als de maatregel in werking treedt, moeten bedrijven weten waar ze aan toe zijn”, zegt Tummers.

Vier categorieën
De verdringingsreeks is vastgelegd in de Waterwet en telt vier categorieën. De eerste categorie richt zich op het voorkomen van onomkeerbare schade. Het betekent dat dijken nat worden gehouden om te voorkomen dat ze afschuiven. Veiligheid staat dus voorop. In de tweede categorie vallen de drinkwater-en de energievoorziening. In de derde categorie gaat het om kleinschalig en hoogwaardig gebruik van onder meer proceswater, terwijl de industrie met andere sectoren in de vierde categorie valt.

Versoepeling regelgeving
“Maar wat verstaat het ministerie nu precies onder proceswater”, vraagt Tummers zich af. “Is het bijvoorbeeld proceswater dat bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie toepassen? Zo ja, wat is dat de definitie van hoogwaardig?” Voedingsmiddelenbedrijven, zoals FrieslandCampina en Nutricia, weten volgens hem nu niet in welke categorie ze vallen. Tummers heeft de Helpdesk Water eerder om opheldering gevraagd. Het antwoord riep volgens hem alleen maar meer vragen op.

Duurzame innovaties
VEMW gaf tijdens de bijeenkomst ook aan dat er moet worden ingezet op duurzame innovaties, bijvoorbeeld om koelwaterproblemen te voorkomen. Het gebruik van restwarmte biedt een enorme kans. Dit vereist echter grote investeringen. Voor de korte termijn zou voor bijzondere gevallen versoepeling van regelgeving voor warmtelozingen een uitkomst kunnen bieden. Volgens Tummers hebben vooral bedrijven die aan kleine kanalen, zoals het Twentekanaal, liggen weinig ruimte om koelwater te lozen in tijden van droogte. Hij verwijst hierbij naar chemiebedrijf Nouryon in Hengelo dat de productie van zout met 25 tot 30 procent terug moest brengen.

Beleidstafel droogte
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat naar aanleiding van de extreme droogte in 2018 minister Van Nieuwenhuizen de Beleidstafel Droogte heeft ingesteld. Deze tafel moet de belangrijkste lessen van de droogte vertalen naar voorstellen om beter voorbereid te zijn op het droogteseizoen van 2019 en daarna. Hieraan nemen de meeste betrokken departementen en andere overheden deel, evenals Vewin. De Beleidstafel heeft een aantal urgente vraagstukken geïdentificeerd, waarop voor het begin van het nieuwe droogteseizoen antwoord moet komen.

Verdringingsreeks
De verdringingsreeks is één van die onderwerpen. De vragen die de VEMW tijdens de startbijeenkomst van het OFL op 21 januari heeft ingebracht, staan al op de agenda van de Beleidstafel en worden samen met andere vragen opgepakt in het deelproject over de verdringingsreeks. Minister van Nieuwenhuizen heeft toegezegd de Tweede Kamer in het voorjaar van 2019 te informeren over de uitkomsten. In september 2019 zullen de uitkomsten van de resterende deelprojecten beschikbaar komen. Ook hierbij worden de maatschappelijke partijen betrokken.