Versterkt toezicht risicobedrijven in Zuid-Holland

Er komt een versterking van het toezicht op de meest majeure risicobedrijven in de provincie Zuid Holland, namelijk de chemie, raffinaderijen en de tank op- en overslag. Dat blijkt uit een brief die Gedeputeerde Staten van Zuid Holland heeft verstuurd aan Provinciale Staten ter informatie. Het gaat daarbij over vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH.)

De provincie wil strenger toezicht op chemische bedrijven, maar waarom eigenlijk? Woordvoerster N. Harder: “De overwegingen voor versterking van het toezicht zijn verwoord in de brief van gedeputeerde Janssen Vermeulen. Bij het verder versterken van VTH richten wij ons in eerste instantie op de effectieve inzet van VTH bij majeure risicobedrijven die vallen onder het Brzo (Besluit risico zware ongevallen) en categorie 4 van de RIE (Richtlijn industriële emissie). Dit betreft onder andere de grotere bedrijven uit de chemische sector en raffinaderijen.”

Moet sprake zijn van een verbetering van het productieproces? Harder: “Bedrijven zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk om te zorgen dat zij op zijn minst aan wetten, regels en vergunningvoorschriften voldoen. Daarnaast verwachten wij een actieve houding van bedrijven waarbij ze zelf kijken naar de mogelijkheden, maar ook feitelijk maatregelen treffen, om meer te doen dan wettelijk verplicht. De overheid legt regels op, controleert en treedt op waar dat nodig is. Wij zetten de lijn zoals ingezet in het verleden onverminderd voort. Niet voor niets heeft ook de recent vastgestelde nota VTH 2018-2021nog steeds de ondertitel “vertrouwen verdienen”.”

De veiligheid moet ook worden verbeterd. “Projecten in 2018 voor het versterken van toezicht zijn bijvoorbeeld gericht op incidenten met lekkages,toezicht bij onderhoudsstops en onderzoek naar de veiligheidscultuur bij bedrijven.Vanuit de analyses van incidenten bij opstelplaatsen van tankwagens, treinverladingen of schepen wordt duidelijk dat bedrijven aanvullende maatregelen moeten nemen.”

Foto: Gedeputeerde Janssen Vermeulen.