Voedingsmiddelenconvenant: Meer aandacht voor MKB

“We gaan ons volgend jaar onder andere meer richten op het MKB. Doel is om hen beter te ondersteunen bij het in kaart brengen van hun toeleveringsketens. Daarnaast willen we onderzoek uitvoeren op gebied van negatieve impact bij ketenpartners, zoals lokale producenten, als gevolg van hun bedrijfsactiviteiten (risicomanagement).“ Dat zegt Pierre Hupperts, voorzitter van het Voedingsmiddelenconvenant, een multistakeholderinitiatief van het bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en vakbonden. Het secretariaat is ondergebracht bij de SER (Sociaal-Economische Raad). 

Volgens Hupperts zijn er door de deelnemende bedrijven al goede stappen gemaakt. “Het convenant is vorig jaar op 29 juni ondertekend door 11 partijen. Het convenant beoogt dat partijen samenwerken in het identificeren en aanpakken van risico’s op mensenrechtenschendingen in productieketens van onze voedingsmiddelen. In deze productieketens zitten namelijk risico’s die te maken hebben met bijvoorbeeld kinderarbeid, milieuvervuiling, dierenwelzijn en leefbaar loon. Afspraak is dat de branches hun leden ondersteunen in het toepassen van dit IMVO-risicomanagement en hierbij de OESO-richtlijnen als referentie hanteren. Het gaat om vragen als hoe maken we de toeleveringsketen transparant, hoe identificeren we risico’s op negatieve impact en hoe pakken we die risico’s gezamenlijk aan.”

Heeft de industrie er geen belang bij dat grondstoffen zo goedkoop mogelijk worden vergaard? Hupperts: “Nee, ik denk dat dat een achterhaald concept is. Samenwerking is cruciaal, ook samenwerking op lange termijn, waarbij de partijen ook gezamenlijk kijken naar duurzaamheid. Mooie van dit convenant is dat we praten over oplossen van problemen.”

Is er een inhaalslag te maken? Hupperts: “Ja, zeker als je kijkt naar onze scores. Men is goed op weg, zo blijkt uit onderzoek dat we hebben gedaan. Er zijn duidelijk stappen gezet, maar zijn extra stappen nodig. Vraag is: hoe stel je prioriteiten. Met name MKB-ers hebben daar dus moeite mee. Als je de ketens kent en de bijbehorende risico’s hebt kunnen identificeren, dan gaan we aan de slag om de risico’s aan te pakken” Dit doen we samen met alle partners in het Voedingsmiddelenconvenant.