Veiligheid is een continu verbeterproces en is nooit klaar

Het onderzoeksrapport ‘Chemie in samenwerking: risicobeheersing op het industriecomplex Chemelot’ heeft Chemelot ontvangen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). De aanleiding van dit onderzoek is een aantal incidenten dat zich in 2016 heeft voorgedaan.

Robert Claasen, directeur Chemelot, geeft de volgende toelichting: “De aanleiding van het onderzoek betreuren wij ten zeerste. Het rapport zien wij als een zeer waardevol document. Het geeft aanvullende inzichten waarmee we onze gzamelijke veiligheidsprestaties en veiligheidsorganisatie verder kunnen verbeteren. Veiligheid en duurzaamheid maken integraal deel uit van onze ambitie om uit te groeie tot de meest competitieve materialensite van Europa.”

Het OvV-onderzoek richtte zich op vier aspecten:

  • Beheersing van de veiligheidsrisico’s
    Hoe beheersen de bedrijven op Chemelot de veiligheidsrisico’s van de chemische procesinstallaties bij BRZO-bedrijven*?
  • Rol en verantwoordelijkheid overheidspartijen

Hoe vullen de overheidspartijen hierbij hun rol en verantwoordelijkheid in?

  • Zwakke plekken procesveiligheid tijdens de ongevallen 2016
    Op welke zwakke plekken in de beheersing van procesveiligheid wijzen de ongevallen in 2016?
  • Welke verbeteringen zijn mogelijk in de (gezamenlijke) beheersing van procesveiligheid op Chemelot en de (hiervan afhankelijke) omgevingsveiligheid

In het OvV-rapport wordt een aantal kritische aandachtspunten en verbeterpunten aangegeven, die voor een deel ook eerder vastgesteld zijn in eigen onderzoeken van de betrokken BRZO-bedrijven en Chemelot. Deze punten zijn inmiddels verder opgepakt: sommigen zijn al uitgevoerd, anderen zijn nog in uitvoering.

In het rapport geeft OvV de aanbeveling om een gezamenlijk veiligheidsbeleid te ontwikkelen met een duidelijke ambitie, waarin de gedeelde risico’s staan beschreven en een actieplan is opgenomen waarmee veiligheid voor Chemelot als totaal verder wordt verbeterd. Een aanbeveling die vanuit Chemelot onderschreven en opgepakt wordt.

Veiligheid is een continu verbeterproces. Naar aanleiding van de incidenten is een aantal stappen gezet. Er zijn extra overleggen georganiseerd om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Dit heeft er toe geleid dat extra inspecties en een extra risico-inventarisatie in de fabrieken zijn opgezet.

We zijn ons bewust van de meerwaarde voor alle Chemelot-bedrijven om keuzes en afwegingen op veiligheidsgebied regelmatig met elkaar te delen. Op deze manier leren de bedrijven het meest van elkaar en helpen zij elkaar bij het verder verbeteren van het veiligheidsniveau.

De aanbevelingen van de OvV maken ons nog meer bewust van onze rol ten aanzien van veiligheid op het terrein en we spannen ons gezamenlijk in om deze verder te verbeteren.

Op Chemelot zetten we ons iedere dag in om veiligheid op het hoogste niveau te brengen en door continu te verbeteren. Veiligheid heeft onze absolute prioriteit en we streven er dan ook naar incidenten te vermijden door onze risico’s te beheersen.

*BRZO-bedrijven zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn boven een bepaalde drempelwaarde. Deze bedrijven vallen onder werking van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (BRZO-2015). Op het Chemelot-terrein zijn 12 BRZO-bedrijven gevestigd.