OvV reageert op aanbevelingen verbetering veiligheid Chemelot

In juni 2018 publiceerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) het rapport ‘Chemie in samenwerking: risicobeheersing op het industiecomplex Chemelot’, met daarin een aantal suggesties ter verbetering van de veiligheid van medewerkers, bezoekers en omwonenden van het Chemelot terrein.

Chemelot nam het rapport ter harte en startte in dezelfde maand nog met de campagne ‘Samen bewust veilig’. Op drie ‘hoofdthema’s’ werd er gewerkt aan verbeteringen: leiderschap, aansturing en processen, en ontwerpen en bedrijven van fabrieksinstallaties. Om op deze thema’s tot een hogere mate van veiligheid te komen, werd een multi-disciplinaire aanpak toegepast. Er werd samenwerking gezocht met bedrijven binnen en buiten Chemelot, maar ook met kennisinstellingen, zoals TNO en de universiteit van Maastricht.

Maar ook de samenwerking met bevoegde instanties en omwonenden werd opgezocht. ‘De bedrijven op Chemelot zien de omgeving als belangrijke stakeholder, waarbij van groot belang is om in tijden van verstoringen snel te reageren, procesinformatie te geven en, waar mogelijk, handelingsperspectief te bieden’, valt te lezen in een persbericht van Chemelot. Een van de uitdagingen was het verbeteren van de procesveiligheid door nieuwe kennis aan te trekken die betrekking heeft op ouder wordende installaties. Chemelot zocht daartoe aansluiting bij de Safety Deal, een initiatief van de VNCI.

Uit het ‘Samen bewust Veilig’ traject zijn concrete verbeteringen ontstaan, zoals het koppelen van de sensoren van de diverse Chemelot gebruikers die de aanwezigheid van bepaalde stoffen detecteren. Door deze data te koppelen in een model kan er sneller een betrouwbare inschatting worden gemaakt over de effecten bij mogelijke incidenten. Daarnaast is het ‘zicht op proces’ geherdefinieerd. Hierbij werd er gekeken naar nieuwe criteria die moeten bepalen of assets nog voldoende duurzaam en up-to-date zijn. Chemelot realiseert zich ook dat er een verandering in aanpak nodig is als het gaat om ‘leren van incidenten’. De lat ligt daarbij hoog, valt te lezen. Chemelot zoekt naar ‘een systeem waarbij site breed van elkaar geleerd wordt waardoor herhaling van incidenten sterk verminderd wordt.’

Ook voor de Brightlands Chemelot Campus (BCC) zijn veranderingen in werking gesteld. Zo is er een nieuw afwegingsproces in het leven geroepen dat bovenwettelijke maatregelen in werking stelt voor de verhoging van de veiligheid van medewerkers, studenten, bezoekers en omwonenden.

Gister reageerde de OvV op de door Chemelot getroffen maatregelen naar aanleiding van het in 2018 uitgekomen rapport. De OvV constateert dat Chemelot voortvarend aan de slag is gegaan met aanbevelingen. Minder enthousiast is de OvV over de bevoegde overheden. Volgens de OvV moet de Provincie er op korte termijn voor zorgen dat er een uitgebreide veiligheidsvisie komt, waaraan vergunningen en uitbreidingen kunnen worden getoetst.

Robert Claassen, directeur van Chemelot laat in een persbericht weten: ‘Met de terugkoppeling van de OvV hebben wij de indicatie dat we de juiste weg zijn ingeslagen. De terugkoppeling geeft nog concreter aan waarmee we onze gezamenlijke veiligheidsprestaties en veiligheidsorganisatie verder kunnen verbeteren. Veiligheid en duurzaamheid maken integraal deel uit van onze ambitie om uit te groeien tot de meest veilige, meest duurzame en meest competitieve materialensite van Europa’.