Het aantal zware overtredingen van BRZO-bedrijven is in 2017 opnieuw gedaald. Dat blijkt uit de vijfde landelijke rapportage ‘Staat van Veiligheid’. Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat stuurde het document 10 juli naar de Tweede Kamer.

De Staat van de Veiligheid geeft een beeld van de naleving en veiligheidssituatie van de bedrijven waarvoor het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) geldt. Een van de belangrijkste conclusies is dat de BRZO-toezichthouders in hun rapportage over 2017 (net als 2016) geen melding maken van een situatie bij een BRZO-bedrijf waar sprake is van een langdurig onbeheerste veiligheidssituatie met een verhoogd risico voor werknemers en de omgeving. Verder neemt het aantal zware overtredingen af en is er een verschuiving van middelbare naar lichte overtredingen.

Veiligheid Voorop

Naast de informatie vanuit de overheid, wordt in deze rapportage ook de jaarlijkse voortgang gepresenteerd van het landelijke industrieprogramma Veiligheid Voorop. In dit veiligheidsprogramma werken de BRZO bedrijven in de chemieketen samen om de prestaties en de veiligheidscultuur continue te verbeteren. In 2017 is de aansluitgraad van het aantal BRZO bedrijven gestegen tot 82%.

Daling lekkages

Ook de resultaten uit de Veiligheid Voorop rapportage bevestigen de positieve trend, zoals onder meer blijkt uit de daling van het aantal lekkages. Ook het transparant delen en bespreken van (bijna) ongevallen om hiervan te leren, is een belangrijke pijler van de veiligheidscultuur. Een goede veiligheidscultuur draagt positief bij aan het naleefgedrag, de mate van risicobeheersing van een bedrijf en daarmee aan de veiligheidssituatie.

Veroudering

Van Veldhoven gaat in de Kamerbrief ook in op het onderwerp ageing oftewel de veroudering van installaties. Hierbij gaat het niet alleen om materiaaldegradatie, maar ook over het in onbruik raken van toegepaste technieken en veroudering van organisatie en systemen. Het RIVM concludeert op basis van een analyse van incidentenrapportages van incidenten bij BRZO-bedrijven dat in Nederland bij ongeveer 30 procent van de BRZO-bedrijven veroudering van de installaties (mede) oorzaak is van de incidenten.

Prioriteit

Sinds 2017 is ageing een onderdeel van de BZRO-inspectie. Inspecteurs beoordeelden vorig jaar bij 283 BRZO-inspecties het onderwerp ageing aan de hand van de thema’s ‘technische integriteit van installaties’ en ‘hoe het onderhoudsmanagement wordt ingevuld.’ Daarbij zijn 72 overtredingen bij 48 BRZO-bedrijven geconstateerd. Gezien de risico’s en het aantal geconstateerde overtredingen laten de gezamenlijke provincies weten dat veroudering wat hen betreft in 2018 een prioriteit is.