EZK formeert Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie

Op 14 oktober kondigde minister Wiebes (EZK) aan een taskforce in te stellen die hem gaat adviseren over passende maatregelen en oplossingen om de industrie in staat te stellen de CO2-uitstoot terug te dringen, zoals bepaald in het klimaatakkoord. Dit adviescollege staat onder voorzitterschap van Caroline Gehrels (adviesbureau Arcadis) en kent twee leden: Marc van der Linden (Stedin, Netbeheer Nederland) en algemeen directeur van VEMW, Hans Grünfeld.

De Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie gaat de minister adviseren over de behoefte van extra infrastructuur en de voorwaarden voor de realisatie hiervan. Ten behoeve van de elektrificatie van de industrie moeten elektriciteitsnetten worden verzwaard. Aardgas moet plaats maken voor groen gas en waterstof en restwarmte uit de industrie moet beter getransporteerd worden naar omliggende bebouwing. Verder moet er infrastructuur komen voor het afvangen en hergebruiken van CO2.

VEMW is verheugd dat het belang van investeringen in de infrastructuur wordt geadresseerd en dat de minister hieraan prioriteit geeft: “Het tijdig hebben van een adequate infrastructuur die het sterk veranderende aanbod en de vraag van energie aan elkaar gaat koppelen, en bedrijven in staat stelt CO2 af te vangen en op te slaan of her te gebruiken, is een absolute noodzaak om te kunnen verduurzamen op een doelmatige manier. Met het instellen van de taskforce wordt het belang hiervan erkend en serieus opgepakt.”