VNO-NCW en MKB-Nederland blij met mogelijk vervolg Meerjarenafspraken energie-efficiencyverbetering

De Tweede Kamer nam 7 juni een motie van Pieter Grinwis (ChristenUnie) aan. Hij vraagt de regering om samen met het mkb te verkennen welke extra CO2-reductie en energiebesparing mogelijk is in aanvulling op de energiebesparingsplicht. Ook kunnen ze bekijken of en hoe de Meerjarenafspraken een vervolg kunnen krijgen. “VNO-NCW en MKB-Nederland zijn dan ook blij met deze stap. Eind maart hebben we met een groot aantal branches in brief aan de Tweede Kamer gepleit voor een vervolg van de Meerjarenafspraken energie-efficiencyverbetering”, aldus de woordvoerster van VNO-NCW.

Eind 2020 liepen de Meerjarenafspraken energie-efficiencyverbetering (MJA3) af. Het kabinet heeft gekozen voor een andere inrichting. Namelijk om energiebesparing en CO2-emissiereductie te sturen met CO2-reductie via de ‘Wet Energiebesparingsplicht’. Die wet treedt op 1 januari 2023 in werking. Bedrijven met een energieverbruik hoger dan 50.000 KWh of 25.000 m3 gas zijn daarna verplicht om energiebesparende maatregelen in hun bedrijf in te voeren als de terugverdientijd vijf jaar of minder bedraagt.

Een grote groep middelgrote industriële bedrijven en het industriële MKB vinden dat er meer potentieel is te ontsluiten dan wat er behaald kan worden met de Wet energiebesparing met CO2-reductie, stelt de Unie van Waterschappen.  De bedrijven vinden dat de aanpak en de ‘formule’ van de Meerjarenafspraken een vervolg verdient. De realisatie van energiebesparingsdoelstellingen was immers een groot succes. En ook het draagvlak en het engagement was juist bij deze groep bedrijven groot, stelt de Unie van Waterschappen.

Energie-efficiencybeleid waterschappen

Via de MJA3-convenanten gaven ook de waterschappen sinds 2008 invulling aan de energiebesparingsplicht. Door de concernaanpak uit de MJA3 konden deelnemers met meerdere locaties 1 Energie-Efficiencyplan opstellen en over de locaties samen rapporteren. Hierdoor werd aandacht gegeven aan grotere projecten, in plaats van per aansluiting kleinere energiebesparingsopties te bekijken. Deze aanpak heeft het energie-efficiencybeleid van de waterschappen goed op de kaart gezet. Het bood een gestructureerde en efficiënte aanpak voor de invulling van wettelijke verplichtingen voor energie.

Afspraken voor CO2-reductie

De waterschappen sluiten zich aan bij de oproep van Grinwis. Ze vragen aandacht voor de kansen die gemist dreigen te worden als MJA3 niet door een vergelijkbare opzet wordt opgevolgd. Ze pleiten al langer samen met andere sectoren voor het maken van integrale bovenwettelijke afspraken voor CO2-reductie.
Ze denken dat hiermee de potentie het grootst is om invulling te geven aan de wettelijke doelstellingen rond energiebesparing en broeikasgasreductie. Daarbij worden ook kansen gerealiseerd op energie- en CO2-besparing in de keten, gekoppeld aan circulaire economie.
Vanwege de oorlog in Oekraïne en de geopolitieke ontwikkelingen die daaruit voortvloeien, is de noodzaak alleen maar groter om op korte termijn nog grootschaliger energie te besparen en sneller te verduurzamen om van het Russisch gas af te komen.

VNO-NCW en MKB-Nederland positief

Het is positief dat het kabinet naar aanleiding van de motie Grinwis toch gaat kijken naar gezamenlijke afspraken tot CO2-reductie met middelgrote industriële bedrijven. En met het industrieel mkb in gesprek gaat over wat zij kunnen doen aan verduurzaming, stelt de woordvoerster van VNO-NCW.
Het bedrijfsleven heeft altijd aangedragen dat het maken van convenanten meer oplevert dan een generieke wet energiebesparing met CO2-reductie, aldus de woordvoerster. “VNO-NCW en MKB-Nederland zijn dan ook blij met deze stap. Eind maart hebben we met een groot aantal branches in brief aan de Tweede Kamer gepleit voor een vervolg van MJA3. De ondernemersorganisaties gaan in overleg met EZK welk aanbod het ministerie voor ogen heeft.