De belangrijkste maatregelen van Tata Steel om de uitstoot van ZZS te reduceren komen uit het Roadmap 2030 plan en het Roadmap+plan.

Bij de Pelletfabriek gaat Tata Steel een Doekfilterinstallatie en een DeNOx-installatie bouwen, die de uitstoot van stikstofoxiden, fijn stof, PAKs en zware metalen fors gaan reduceren. Hiermee is een investering gemoeid van 150 miljoen euro. Het project is inmiddels gestart. Realisatie wordt verwacht in 2025. 

Tata Steel gaat voor 50 miljoen euro bij Kooks- en Gasfabriek 2 de mechanische afdichting verbeteren, waardoor geur en uitstoot van PAKs wordt verminderd. Naar verwachting is dit in 2023 volledig gerealiseerd. Bij beide Kooks- en Gasfabrieken worden verder doorlopend verbeteringen doorgevoerd. Zo worden ovenwanden van KGF2 vervangen en wordt bij beide fabrieken op basis van inspecties gewerkt aan het vervangen van deuren, waardoor de emissies van met name PAKs omlaag zullen gaan. 

Bij de Koudbandwalserij gaat Tata Steel PAKs afvangen met actief koolfilters bij de ovens. Na de koolstoffilters wordt een zogenaamde elektrische naverbrander geplaatst, die ervoor zorgt dat koolwaterstoffen en overgebleven PAKs van de stromen uit de filters oxideren en worden omgezet in water en kooldioxide. Tata Steel wil dit project in 2021 realiseren. De realisatie kan starten zodra de Omgevingsdienst vergunning heeft verleend.

In de Hulpstoffenfabriek van de Hoogovens wordt zogenaamde stopmassa gemaakt. Dat is een volgens speciaal recept gemaakte substantie die wordt gebruikt om het tapgat in een hoogoven te dichten na het aftappen van de hoogoven. In de Hulpstoffenfabriek wordt de bestaande koolstoffilterinstallatie geoptimaliseerd. Daarnaast zijn een onderzoek en proeven gestart om de hoeveelheid PAKs in de productie van stopmassa te reduceren. De realisatiedatum is afhankelijk van de resultaten van het onderzoek en de proeven. 

Bij de Sinterfabriek wordt momenteel een elektrofilter gebouwd om de lucht afkomstig van de sinterkoelers te reinigen. Dit filter helpt om de hoeveelheid zware metalen in de uitstoot te reduceren. Realisatie is voorzien in de eerste helft van 2021.

Tata Steel heeft het initiatief genomen om verspreiding van stof verder te verminderen. Bij de Hoogovens komen zogenaamde ‘smidse kappen’ om stofemissies tegen te gaan. De planning is dat Hoogoven 6 in 2022 van smidse kappen is voorzien. 

Bij de Oxystaalfabriek loopt een onderzoek naar een passende extra afzuiginstallatie. Het doel is om stofhoudende gassen tijdens het kiepen van ruwijzer in de converter beter af te zuigen. Hierdoor vinden er minder emissies van stof en zware metalen plaats via het dak van de fabriek. De realisatie daarvan is gepland in 2023. 

Waar het gaat om de open bronnen op het terrein gaat Tata Steel stofverwaaiing tegen door het plaatsen van afzuigingen bij overslagpunten van grond- en hulpstoffen. Realisatie is voorzien in 2024.