Shell Moerdijk (foto Shell).

Sinds 2000 worden diverse ecologische parameters in en rondom port of Moerdijk geregistreerd. Daaruit blijkt onder andere dat de luchtkwaliteit licht is toegenomen en de CO2-uitstoot is afgenomen.

De toename in luchtkwaliteit is vooral te danken aan de afname van de uitstoot van stikstofoxiden, zwaveldioxiden, methaan en fijnstof door bedrijven in het industriecluster. Maar er is meer dan alleen luchtkwaliteit: bij Port of Moerdijk wordt de mate van milieubelasting in zeven verschillende categorieën gemeten: energie, lucht, water, afval, geluid, natuur en klachten. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre bedrijven op het industriecluster werken aan een circulaire economie.

Energie
In 2021 werd meer gebruikgemaakt van de fossiele brandstof olie (+50%) en minder van aardgas (-27%). Duurzame elektriciteit die door bedrijven zelf werd geproduceerd bedroeg een miljoen MWh en is daarmee vrijwel gelijk aan 2020.

Lucht
De uitstoot van CO2 door bedrijven is licht gedaald ten opzichte van 2020 (-4%). De normen voor fijnstof, stikstofdioxide en benzeen zijn daarbij niet overschreden. De gemeten waarden op de meetstations zitten nog steeds ver beneden de Europese normen.

Water
Het drinkwatergebruik is in 2021 gestegen (7%) ten opzichte van 2020. Het gebruik van industriewater is gelijk gebleven ten opzichte van 2020. In 2021 is iets meer afvalwater geproduceerd dan in 2020.

Afval
In 2021 is er een toename te zien van de hoeveelheid geproduceerd afval. In totaal werd er in 2021 meer dan 3,3 miljoen ton geproduceerd. Meer dan 80% hiervan is nuttig hergebruikt door recycling, energieterugwinning en afvalscheiding.

Geluid
De geluidbelasting van het haven- en industrieterrein Moerdijk richting de omliggende omgeving bleef in 2021, net als voorgaande jaren, binnen de grenzen van de gestelde norm. Geluid is, net als voorgaande jaren, wel een aandachtspunt, omdat de grenswaarden nagenoeg zijn bereikt.

Natuur
Tweejaarlijks wordt gemonitord hoe het gaat met de dier- en plantsoorten waarvoor de Provincie Noord-Brabant in 2019 een ontheffing heeft verleend. Uit de monitoring voor 2021 blijkt een toename van het aantal bevers en nestende meeuwenpopulaties. Ook is er een enorme toename van het aantal groenknolorchis waargenomen.

Klachten
In 2021 is een daling in het aantal milieuklachten geconstateerd ten opzichte van 2020. Klachten over geur zijn nog steeds overheersend, maar liefst 88 klachten kwamen hierop binnen bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Circulair
Net als in de milieumonitor van 2020 is er in 2021 gerapporteerd over het thema circulariteit. De verzamelde gegevens zijn afkomstig uit een enquête. De meeste bedrijven (79%) geven aan dat het onderwerp circulariteit meeweegt in hun toekomstplannen voor de bedrijfsvoering. Ongeveer 75% van de ondervraagden geeft aan oog te hebben voor recycling of hergebruik van materialen in de bedrijfsvoering.