SDE+ regeling opent einde dit jaar opnieuw: 6mld euro beschikbaar

Er kan op dit moment geen beroep meer worden gedaan op de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ regeling), omdat de inschrijftermijn voorbij is.  RVO.nl bekijkt momenteel de aanvragen in de zogenoemd najaarsronde. De regeling gaat echter eind dit jaar weer open: minister Wiebes ontvouwt daartoe plannen die in december naar buiten komen via een Kamerbrief.

Dit najaar van 2018 komt er opnieuw geld beschikbar, zo’n 6 miljard euro. Het is bedoeld voor nieuwe projecten voor de opwekking van duurzame energie uit wind, zon, biomassa, geothermie en water. De regeling is bedoeld om kostenefficiëntie en energieopwekking mogelijk te maken. Tegelijkertijd moet dit de doelen verwezenlijken van het Energieakkoord van 2013 zoals dat is vastgelegd in het regeerakkoord.

In het Energieakkoord 2013 was al vastgelegd dat de hoeveelheid hernieuwbare energie in Nederland toeneemt naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. Volgens ingewijden is SDE+ het belangrijkste onderdeel van het instrumentarium van het Rijk om dit te bereiken. SDE+ is met name gericht op de realisatie van winparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieprojecten die nu nog onrendabel zijn en nog subsidie behoeven. Hoewel de technieken om dit te bereiken zich steeds meer verbeteren, is het vaak nog zo dat fossiele bronnen alsnog goedkoper zijn. Met de subsidie wil het kabinet aantrekkelijk maken om duurzame energie in te voeren en langlopende investeringen in deze sector mogelijk te maken.

Niet alles blijft echter hetzelfde aan het einde van 2018. Duurzame energieopwekking wordt steeds goedkoper, waardoor er minder subsidie hoeft te worden ingezet.  SDE+ stimuleert deelnemers zoveel mogelijk energie op te wekken, zo voordelig mogelijk. Het resultaat: innovatie en kostenreductie die positief zijn voor het klimaat en de uiteindelijke rekening voor zowel burgers als bedrijven. Met name bij zonne-energie is sprake van grote kostenreductie. Dat is dan ook de reden waarin in deze laatste ronde de vergoeding voor deze techniek is verminderd.

De regeling gaat hand in hand met het Klimaatakkoord van Parijs en het regeerakkoord. Er zijn hoge doelen gesteld op weg naar een CO2 arme energiehuishouding. Doel is om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met bijna de helft te hebben teruggeschroefd ten opzichte van 1990. Er wordt in het SDE+ instrumentarium al gewerkt aan een verbreding van de regeling om CO2 reducerende technieken te subsidiëren.