De EU heeft de regels met betrekking tot persistente stoffen aangescherpt. Het gaat daarbij om organische persistente stoffen die op de VN-lijst voor organische persistente stoffen voorkomen, beter bekend als de Stockholm conventie.

Volgens de EU beschermt de nieuwe regulering inwoners en ecosystemen van EU-landen beter dan voorheen het geval was. De aanscherping vindt echter vooral plaats op beleidsmatig gebied. De nieuwe regulering handhaaft de bestaande regulering, maar door de toevoeging van een aantal amendementen, wordt het totaal pakket aan regelgeving transparanter en bovendien makkelijker te handhaven.

Concrete wijzigingen zijn er ook: de vlamvertrager decaBDE is toegevoegd aan de lijst. De maximaal toegestane concentraties van decaBDE en alle overige BDE’s zijn ook verder gemaximaliseerd.

Wie de complete tekst van de regulering wil inzien (81 pagina’s), kan hier klikken.

“De Stockholm-conventie is een wereldwijd verdrag met als doel de gezondheid van de mens en het milieu beschermen tegen persistente organische verontreinigende stoffen (POPs)”, licht VNCI-voorlichter Roderik Potjer toe. “Het kent een aantal instrumenten, zoals verbod op productie, beperkingen van emissies, voor zo’n 30 stoffen. De conventie wordt regelmatig, volgens ons zo iedere drie of vier jaar, herzien en aangepast.”

“De EU is verdragspartij en moet elke wijziging van het verdrag omzetten in EU-wetgeving in de zogenaamde POPs-verordening”, vervolgt Potjer. “In dit geval heeft ook nog een zogenaamde “recast” plaatsgehad van de verordening, wat neerkomt op het fatsoeneren van de tekst. Een desbetreffend voorstel wordt door de EC gemaakt en is vorige week door de Raad van ministers aangenomen.”

Volgens Potjer is de aanscherping ‘niet heel spannend’. “De conventie gaat over een zeer beperkt aantal stoffen die al lang en breed in de EU zijn onderworpen aan regels, zoals de   REACH.”