Het begint inmiddels een herkenbaar patroon te worden: de NOS lijkt de industrie bepaald geen warm hart toe te dragen. Voorstanders van de CO2-heffing krijgen ruim de gelegenheid om op basis van absurde ‘cijfers’ hun gelijk te halen. Het weerwoord, wél op basis van feiten, belandt ergens op pagina 32.

Zo ook vandaag weer. De NOS berichtte vandaag dat ‘Een derde van de Nederlandse dossiers over chemische stoffen niet in orde ‘ zouden zijn. Vervolgens concludeerde de NOS dat ‘ontbrekende informatie kan erop duiden dat cruciale gegevens voor de volksgezondheid missen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de mate waarin stoffen kankerverwekkend of giftig zijn.’

“Dit wordt vervolgens niet met cijfers geduid”, vertelt Henk Krols, partner bij BMD advies en expert op het gebied van milieu en veiligheid. “Wat mij betreft dus een erg onvolledig bericht en onnodig bangmakend. Als het inderdaad zo is dat het over kankerverwekkende dan wel giftige stoffen gaat, wat zo maar zou kunnen bij chemische stoffen, dan is dat veel verontrustender dan in het geval dat het om kleine administratieve tekortkomingen gaat.”

“Ik heb het artikel (en de brief) gelezen”, gaat Krols verder. “In mijn ogen is het slechts een kwantitatieve weergave (statistieken) van de onderzochte dossiers. Er is geen kwalitatieve, dan wel risicoduiding aangegeven van de niet op orde zijnde dossiers.”

“In de brief zelf tref ik de volgende passage aan: De belangrijkste reden die de studie aangeeft ter verklaring dat dossiers niet op orde zouden zijn, is dat de registrant onvoldoende heeft verantwoord waarom bepaalde, in het dossier ontbrekende informatie voor zijn stof niet relevant zou zijn, of waarom is afgeweken van de standaardtestvereisten. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het zonder afdoende toelichting niet uitvoeren van een dierproef die gezien de aard en het volume van de stof wel had moeten worden uitgevoerd. Ook kan het gaan om meer administratieve tekortkomingen als het verwijzen naar studies van anderen waar de registrant geen rechten voor heeft betaald.”

“Dit geeft voor mij geen verontrustend beeld, sterker nog de brief eindigt met de volgende passage: Door Nederlandse bedrijven geregistreerde REACH-dossiers waarvan niet-conformiteit is geconstateerd zijn zodoende in beeld en de ILT neemt daarop actie. Dit heeft in voorkomende gevallen steeds tot een conform dossier geleid. In deze gevallen konden de dossiers met tekortkomingen in korte tijd alsnog in overeenstemming worden gebracht met de eisen van REACH.”

“Al met al een positief bericht over de chemische industrie!”

Dit zegt de VNCI over de REACH dossiers