Scheldestromen zoekt naar GenX-stoffen bij zuivering Terneuzen

Waterschap Scheldestromen stelt een onderzoek in naar de aanwezigheid van GenX-stoffen in het afvalwater op de rwzi in Terneuzen en het oppervlaktewater in de directe omgeving. Uit metingen van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland bleek dat er GenX-stoffen in het afvalwater van Indaver Industrial Waste Services voorkomen. Dat afvalwater wordt via een persleiding naar de rioolwaterzuivering getransporteerd. Door een recente lekkage in deze gemeentelijke persleiding bestaat er een mogelijkheid dat GenX-stoffen ook in het oppervlaktewater zijn terechtgekomen.

Het waterschap onderzoekt samen met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland, de gemeente Terneuzen en Rijkswaterstaat of er maatregelen nodig zijn. GenX-stoffen werden eerder aangetroffen bij afvalverwerkende bedrijven en rioolwaterzuiveringen, onder meer in Noord-Brabant. Dat was aanleiding voor de RUD om een meting te doen bij Indaver Industrial Waste Services in Hoek. De watermonsters zijn door RUD Zeeland genomen in het effluent van het bedrijf.

Gesloten gemeentelijke persleiding
Het afvalwater van Indaver Industrial Waste Services wordt in een gesloten gemeentelijke persleiding naar de rioolwaterzuivering Terneuzen geleid. Omdat GenX-stoffen niet afbreekbaar zijn, acht het waterschap de kans groot dat deze stoffen daarom ook worden aangetroffen op de rwzi. Dat wordt komende weken nader onderzocht. Het onderzoek moet uitwijzen in welke concentraties de GenX-stoffen uiteindelijk terechtkomen in het oppervlaktewater. Het effluent van de rwzi komt uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht (Westelijke Rijkswaterleiding en Westerschelde).

Wellicht GenX-stoffen in enkele slootjes
Mogelijk zijn er ook GenX-stoffen in het oppervlaktewater terechtgekomen door een recente lekkage in de gemeentelijke persleiding. Als dat het geval is, worden wellicht GenX-stoffen aangetroffen in enkele slootjes, in de buurt van de ingang van de Westerscheldetunnel. De Westerschelde zelf en het Kanaal van Gent naar Terneuzen zijn volgens het waterschap niet getroffen.

Drinkwater is veilig voor consumptie
Consequenties voor de waterkwaliteit zijn nu nog niet bekend. Wel staat vast dat de burgers in Zeeuws-Vlaanderen zich geen zorgen hoeven te maken over het water dat uit de kraan komt. Het Zeeuws-Vlaamse oppervlaktewater wordt namelijk niet gebruikt als bron voor drinkwater. Het drinkwater voor Zeeuws-Vlaanderen komt uit de Brabantse Biesbosch en is veilig voor consumptie.

Bron: www.waterforum.net